top of page

REGULAMIN ZAKUPÓW

I. Postanowienia ogólne
 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową www.wdrozenieiso.org.pl, zwany dalej „Sklep” jest Synergiagroup Sp. z o.o. , ul. Trzebnicka 68, 55-120 Oborniki Śląskie, Polska, NIP: 915-180-19-49, KRS: 0000669107, REGON: 366815661.

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iso.online@synergiagroup.eu lub nr telefonu 601 837 351.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.wdrozenieiso.org.pl.

 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest na stronie internetowej www.wdrozenieiso.org.pl oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

II. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.wdrozenieiso.org.pl prowadzący sprzedaż produktów cyfrowych na odległość.

  2. Właściciel – Synergiagroup Sp. z o.o. , ul. Trzebnicka 68, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 915-180-19-49, KRS: 0000669107, REGON: 366815661.

  3. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

  4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

  5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

  6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

  8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

  10. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać: urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne; pakiet Microsoft Office 2010 lub nowszy, zawierający: MS Excell, MS Word, MS Power Point; programy otwierające formaty plików .pdf, .zip, .rar oraz plików multimedialnych; dostęp do sieci Internet; adres poczty e-mail.

 2. Klient oświadcza, że spełnia powyższe warunki techniczne.

 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędy w produktach elektronicznych w przypadku użycia przez Klienta oprogramowania innego niż podane w pkt 1.

 4. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 5. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem www.synergiagroup.eu i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV. Realizacja zamówień
 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: datę zamówienia, dane zakupionego produktu, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, sposób przekazania produktu.

 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie lub usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, opis produktu lub usługi, termin i sposób przekazania produktu / realizacji usługi.

 6. Ceny podane przy produktach na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT 23%.

 7. W przypadku zamówień produktów cyfrowych podczas składania zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na dostarczenie produktów cyfrowych na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.

 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego produktu lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

 10. Klient składa zamówienie w następujący sposób: a) wybór produktów / usług dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka; b) podanie danych do formularza realizacji zamówienia; c) wybór formy płatności; d) zatwierdzenie zamówienia.

 11. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres e-mail Klienta.

 
V. Forma płatności
 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za produkt / usługę w następującej formie: a) płatności kartą kredytową – realizowane za pomocą płatności PayU; b) przelewu tradycyjnego – wówczas Sklep wysyła zamówione produkty cyfrowe na adres e-mail wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta.

 2. Po dokonaniu płatności klient otrzyma fakturę VAT na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.

 3. Sklep nie pobiera opłat dodatkowych za wysłanie produktów wysyłanych przez Internet lub świadczonych usług, chyba, że opis produktu stanowi inaczej.

 4. Warunkiem udostępnienia produktu lub realizacji usługi jest zapłata za zamówienie.

 

VI. Dostarczenie usługi / produktu elektronicznego
 1. Zamówione produkty elektroniczne są wysyłane przez Sklep wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia do 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności.

 2. Zamówione usługi są świadczone online.

 3. Sklep nie wysyła produktów na nośnikach danych ani w postaci papierowej.

 4. Informacja o wysyłce certyfikatów i zaświadczeń w wersji wydrukowanej wskazana jest w opisie zamawianego produktu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy i zwroty
 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ust. 13 Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. z późn. zm., tj.: a) jeśli pobranie udostępnionych plików w zakresie zakupu produktów elektronicznych nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy; b) w zakresie świadczenia usług, rozpoczętych za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, produkt nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Konsumentowi zapłaconej kwoty.

 4. Sklep po skutecznym odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwraca mu zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (jeśli takowe wystąpiły). Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który powinna zostać przekazana kwota zwrotu.

 5. Na podstawie Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. z późn. zm. Konsument może dokonać zwrotu produktu cyfrowego jedynie przed pobraniem udostępnionych w Sklepie plików wyłącznie w przypadku pisemnego poinformowania Sklepu o zwrocie produktu cyfrowego oraz sposobie zwrotu płatności. W takim przypadku Sklep zwraca Konsumentowi wartość zamówienia w terminie 30 dni od pisemnego poinformowania Sklepu o zwrocie w sposób ustalony z Konsumentem.

 

VIII. Reklamacje
 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana: a) listownie na adres korespondencyjny Sklepu (ISO.ONLINE Synergiagroup Sp. z o.o., ul. Trzebnicka 68, 55-120 Oborniki Śląskie); b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: iso.online@synergiagroup.eu.

 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu (faktura VAT).

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności.

 4. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z udostępnieniem Klientowi nowego produktu elektronicznego lub ponownego świadczenia usługi bądź usunięcia niezgodności, koszty ponosi Sklep.

 7. Reklamacje nie są uznawane, jeśli niezgodności spowodowane są: a) indywidualnymi ustawieniami komputera i monitora Klienta, skutkującymi nieprawidłowym wyświetlaniem informacji o produktach i usługach (np. kolorów), b) przez trudności z produktem elektronicznym lub wyświadczeniem usługi, które wystąpiły w skutek użycia oprogramowania innego niż podane w pkt III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów
 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności oraz Politykę Plików Cookies.

 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty danych oraz żądania usunięcia danych.

 4. Sklep nie udostępnia danych Klienta osobom trzecim.

 5. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

X. Pozostałe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.wdrozenieiso.org.pl.

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 6. Dokumentacje oraz materiały szkoleniowe dostępne poprzez sklep ISO.ONLINE objęte są prawami autorskimi Synergiagroup Sp. z o.o.Materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęcia i opisy produktów i usług) stanowią własność firmy Synergiagroup Sp. z o.o. Bez pisemnej zgody właściciela Sklepu zabronione jest powielanie, w całości lub w częściach, przy wykorzystaniu dowolnej techniki, utworóww postaci opisów, plików, grafik, nagrań oraz innych form, umieszczonych na stronach internetowych www.wdrozenieiso.org.pl, www.wdrozenieiso.pl oraz www.synergiagroup.eu, w tym w celach komercyjnych oraz dalszej odsprzedaży nabytych utworów.

logo iso online.png

PRODUKTY Z SERII ISO.ONLINE kategorie

bottom of page